Provozní řád plovoucích zařízení

Provozní řád plovoucích zařízení „Sportovního střediska Pavlov“

1. Plovoucí zařízení (dále jen „mola“) jsou určena především pro vyvazování kajutových plachetnic. V případě volné kapacity zde mohou být vyvázána s vědomím a souhlasem správce střediska i ostatní malá plavidla.
2. Přidělené kotevní stání je nepřenosné, nelze je svévolně poskytnout jinému uživateli. V případě, že tak uživatel místa učiní, bude mu kotevní místo odebráno a přiděleno jinému zájemci.
3. Každé plavidlo spuštěné na vodu musí mít platné osvědčení plavidla a musí být označeno dle vyhlášky MD ČR č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, v platném znění. Majitel plavidla plně odpovídá za škody, které způsobí jiným plavidlům nebo na mole a je povinen je na vlastní náklady odstranit nebo uhradit v plné výši.
4. Před spuštěním plavidla na vodu je majitel povinen zaregistrovat je u správce střediska do „Registru plavidel“ a předložit platné osvědčení plavidla.
5. Vstup na mola je povolen členům YC a majitelům zde vyvázaných plavidel. Ostatním je vstup povolen pouze v doprovodu člena YC, resp. majitele plavidla, který za své hosty plně odpovídá. Ustanovení se nevztahuje na orgány státní správy vykonávající dozor.
6. Žádost o kotvení plavidla mole pro nadcházející sezónu je zájemce o kotvení povinen nahlásit správci mola prostřednictvím elektronického formuláře nebo písemně do konce dubna příslušného kalendářního roku, přičemž plán přidělení jednotlivých stání vychází z obsazení v předchozí sezóně. Pokud nehodlá člen YC jemu přidělené místo v sezóně, tj. obvykle od 31.5. do 30.9., plně využívat po dobu delší než 14 dnů, je povinen tuto skutečnost oznámit správci mola. Jeho místo může být přiděleno na příslušné období jinému zájemci. Pokud tak člen neučiní, bude v příští sezóně zařazen na poslední místo v seznamu žadatelů.
7. Neumístí-li člen v daném období loď (31.5. do 30.9.,) do mola, je povinen odstavit ji na podvozku na místo stanovené správce střediska. V případě zásahu vyšší moci (např. nízká hladina, závažná závada na mole apod.), které znemožní využití mola, mohou být lodě umístěny v areálu YC na místech stanovených správcem.
8. Na molech a na nich vyvázaných plavidlech jsou zakázány činnosti vyplývající ze zákona o vnitrozemské plavbě. Z mol je zakázáno koupání.
9. Člen je povinen kotevní stání udržovat v takovém stavu, aby nemohlo dojít k úrazu, pádu a pod. (výměna poškozených desek). Zhoršení stavu nebo vznik závady na zařízení je každý, kdo tuto skutečnost zjistí, povinen neprodleně oznámit správci střediska.
10. Jakákoliv manipulace s cizími plavidly je zakázána. Výjimka je možná pouze při záchraně tonoucích, či jiném ohrožení života nebo majetku a je povinností všech zúčastněných o těchto akcích sepsat zápis u správce YC.
11. Na molech se zakazuje jakákoliv práce a manipulace s elektrickým napětím vyšším jak 48 V (zejména pak s napětím 220 V a 380 V). Napětí 220 V je možné použít pouze přes oddělovací transformátor!
12. Tento Provozní řád je závazný pro všechny členy YC Dyje, pro jejich hosty, majitele vyvázaných plavidel a jejich hosty, a rovněž pro všechny ubytované ve Sportovním středisku Pavlov.